فراموشی رمز عبور

گزارش خطر شبه سانحه (گزارش شرایط/رفتار غیر ایمن)

 

–  خطر (شبه سانحه) : خطرات (شرایط/رفتار غیرایمن) یک وضعیت، عملکرد یا هر مورد غیر ایمن است که در صورت نادیده گرفته شدن و اصلاح نشدن، می‌تواند منجر به بروز حادثه شود؛ رخداد حادثه می‌تواند جانی، مالی و یا آسیب زیست محیطی باشد. (فرم فعلی)

–  سانحه : اگر وضعیت یا عملکرد مورد مشاهده از حالت بالقوه به بالفعل تغییر کرد اما باعث خسارت نشد، در اینصورت “پیشامد/سانحه” نامیده می‌شود که باید در فرم مخصوص به خود گزارش شود. (فرم سانحه)

–  حادثه : اگر وضعیت یا عملکرد غیر ایمن سبب بروز هرنوع خسارتی شود، ” حادثه” نامیده می‌شود و باید در فرم مخصوص به خود گزارش شود. (فرم حادثه)

 

“این فرصتی برای شماست تا به ما کمک کنید تا جلوی یک رخداد ناگوار را بگیریم قبل از آنکه به حادثه فرصت دهیم کسی یا چیزی را از ما بگیرد”

گزارش خطر (شبه سانحه)

گزارش سوانح

 

–  خطر (شبه سانحه) : خطرات (شرایط/رفتار غیرایمن) یک وضعیت، عملکرد یا هر مورد غیر ایمن است که در صورت نادیده گرفته شدن و اصلاح نشدن، می‌تواند منجر به بروز حادثه شود؛ رخداد حادثه می‌تواند جانی، مالی و یا آسیب زیست محیطی باشد. (فرم گزارش خطر -شبه سانحه)

–  سانحه : اگر وضعیت یا عملکرد مورد مشاهده از حالت بالقوه به بالفعل تغییر کرد اما باعث خسارت نشد، در اینصورت “پیشامد/سانحه” نامیده می‌شود که باید در فرم مخصوص به خود گزارش شود. (فرم فعلی)

–  حادثه : اگر وضعیت یا عملکرد غیر ایمن سبب بروز هرنوع خسارتی شود، ” حادثه” نامیده می‌شود و باید در فرم مخصوص به خود گزارش شود. (فرم حادثه)

 

“این فرصتی برای شماست تا به ما کمک کنید تا جلوی یک رخداد ناگوار را بگیریم قبل از آنکه به حادثه فرصت دهیم کسی یا چیزی را از ما بگیرد”

این فرم هنوز در دسترس نیست .

حامیان کوهنوردی مازندران
آب و هوا