ثبت بیشترین نقاط حادثه خیز قله دماوند، باکس‌های امدادی و بهترین پدهای بالگرد قابل استفاده در زمان امداداخبار

ثبت بیشترین نقاط حادثه خیز قله دماوند، باکس‌های امدادی و بهترین پدهای بالگرد قابل استفاده در زمان امداد

? این اطلاعات نتیجه هشت سال بررسی حوادث درمنطقه دماوند می باشد، بیشترین حوادث قله دماوند در زمان برگشت از…