آیین با شکوه تجلیل از باشگاه‌های برتر استان مازندران در حوزه آموزش و  حامیان ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی استاناخبار

آیین با شکوه تجلیل از باشگاه‌های برتر استان مازندران در حوزه آموزش و حامیان ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان

آیین با شکوه تجلیل از باشگاه‌های برتر استان مازندران در حوزه آموزش و حامیان ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان،…