اسامی قبول شدگان دوره طراحی و داوری درجه سه دوی کوهستان دی ماه نود از استان مازندران

اسامی قبول شدگان دوره طراحی و داوری درجه سه دوی کوهستان دی ماه نود از استان مازندران

آقایان سعید نصری محسن سام دلیری و ابولفضل الیاسی موفق شدند این دوره را با موفقیت سپری نمایند

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت این عزیزان

۹۷.۱۱.۳