نمودار آماری دوره های آموزشی برگزار شده استان مازندران در سال نود و هفت

نمودار آماری دوره های آموزشی برگزار شده استان مازندران در سال نود و هفت

ضمن قدردانی از کلیه مسئولین و مربیان که عاشقانه در زمینه آموزش فعالیت می کنند. متاسفانه سایر هیات ها و…

نمودار آماری آموزش شش ماهه اول سال نود و هفت

نمودار آماری آموزش شش ماهه اول سال نود و هفت

آمار تعداد دوره های برگزار شده شهرستان های استان مازندران