پیمایش غار سم

پیمایش غار سم

? پیمایش موفق غار سم (۴۰۶ متر عمق) توسط تیم منتخب غارنوردی استان مازندران در تاریخ ۲۴  مهر ماه ۱۳۹۹…